Η Θρησκεία στην Αρχαιότητα: Μεταφυσικές Αντιλήψεις στην Προϊστορία