ΣτΕ 644/2000: Μετάθεση κληρικού χωρίς το χαρακτήρα ποινής

2015-12-24 11:06

Ο εμπίπτων στο άρθρο 37 παρ.7 περ. β' του Ν.590/1977 λόγος μεταθέσεως αφορά την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας και δεν έχει τον χαρακτήρα ποινής κι ως εκ τούτου δυσμενούς ατομικής πράξης. Άρα, εν προκειμένω, δεν τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος, το οποίο, κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ, αφορά περίπτωση κατά την οποία η έκδοση δυσμενούς ατομικής πράξης είναι αποτέλεσμα υποκειμενικής υπαίτιας συμπεριφοράς του διοικουμένου. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, απαγορεύεται η Δ.Ι.Σ. να προσδώσει αναδρομική ισχύ σε προηγούμενη απόφασή της σχετικά με την μετάθεση κληρικού, εκδίδοντας νέα απόφασή της, εφόσον η πρώτη δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, λόγω μη αναγραφής του Ιερού Ναού στον οποίο ο κληρικός θα μετατίθετο.

{Πηγή: www.valsamon.com}

Ρ. Παπασυκιώτης