ΣτΕ 3120/2002: Περί συνταξιοδοτήσεως κληρικού του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.)

2016-01-06 22:44

Οι κανονισμοί 8/70, 26/71, 59/75, 62/75  και 64/76,οι αφορούντες την υπηρεσιακή κατάσταση των κληρικών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. , δεν περιέχουν ρύθμιση ως προς το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των κληρικών αυτών, αλλά ο 8/70 στο άρθρο 6 ορίζει ότι κατά τα μη ρυθμιζόμενα ισχύει ο Κώδικας περί Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων. Εφαρμοστέο, εν προκειμένω είναι το άρθρο 37 του ν. 590/1977, εφόσον στον κανονισμό 8/70 δεν αναφέρεται ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, όχι όμως, το άρθρο 42 του κανονισμού 2/1969 “περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων”, το οποίο θεωρείται ως καταργηθέν εκ του άρθρου 74 του ν.590/1977. Ούτε ο Υπαλληλικός Κώδικας (ν.2683/1999) δεν εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ ( ΣτΕ 4548/1995, 507/1983 ). Επομένως, δυνάμει του άρθρου 37 του ν.590/1977, κληρικός που συμπλήρωσε το 70ο έτος έχει την ευχέρεια, κατόπιν αιτήσεως του, να συνταξιοδοτηθεί. Μόνον για λόγους ανικανότητας εκτέλεσης των καθηκόντων του προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησής του προ της συμπλήρωσης του ως άνω αναφερομένου ορίου ηλικίας, ανικανότητα πιστοποιημένη βάσει ειδικής γνωμοδοτήσεως αιτήσει του αρμοδίου Αρχιερέα, όπως ο ίδιος ως ανωτέρω νόμος ορίζει.

{Πηγή: www.valsamon.com}

Ρ. Παπασυκιώτης